DANSCENTRUM SYD & ANNA BORRÀS

ARYO

”ARYO” är en dans- och musikproduktion i samarbete med musikerna Joel Fuguet och Marina Galán och Alex Paton.

“ARYO” berättar om de olika stadierna av kärlek som någon kan uppleva genom livet. Den tar oss genom en djup och detaljerad scen av varje sensationellt skede i varje ögonblick, på avstånd; passerar genom gravitation, styrka och hastighet.

Tyngdkraften som kan upplevas ensam (det gapet) och hur annorlunda det är när en annan person är där, den styrkan och passionen.

Hur hastigheten också varierar i förhållande till den sträckan. Samt hur snabbt tiden går när man är kär i någon och hur långsamt tiden går med den personens beröring.

“Ju närmare den är desto mer kraft återförs, eftersom den blir längre kollapsar och faller styrkan.”

Att vara tom eller full dikteras av närvaron av en annan. Ju närmare desto starkare desto längre desto svagare. Vårt avstånd i gengäld manipuleras av gravitationen.

Medverkande konstnärer är: Anna Borràs Picó (dansare och koreograf) och Alexander Paton (musiker/ljudkompositör).

ENGLISH

“ARYO” is a dance and music production in collaboration with the musicians Joel Fuguet and Marina Galán and Alex Paton.

“ARYO” narrates the different stages of love that somebody can experience through life. It takes us through a deep and detailed scene of every sensational stage in each moment, in distance; passing through gravity, strength and speed.

The gravity that can be experienced whilst alone (that gap) and how different it is when another person is there, that strength and passion.

How the speed also varies in relation to that distance. As well as how quickly time passes whilst in love with someone and how slow time passes with that person’s touch.

“The closer it is the more force returned, as it gets further the strength collapses and falls”.

Being empty or full is dictated by the presence of another. The closer the stronger the further the weaker. Our distance in return is manipulated by gravity.

Participating performers: Anna Borràs Picó (dancer and choreographer) and Alexander Paton (musician and sound composer).

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

12.30 -12.45

För/For: Vuxna & ungdomar/Adults & teenagers
Antal platser/Number of seats: 30

Vägbeskrivning

Ingång i porten bredvid Inkonst

Tillgängligt