Maria Naidu & Bastionen

figuren

“För att oavsett vad man gör, det finns inget sätt att fly från det. “ – Flicka 14-18 år, om dagens skönhetsideal.

Maria Naidus Figuren är ett mäktigt koreografiskt verk som synliggör unga människors förhållande till dagens skönhetsideal. Föreställningens innehåll är baserad på samtal mellan flickor i åldern 14-18 år. Det konstnärliga arbetet har helt utgått från deras perspektiv och tankar kring ämnet. 

Figuren är ett berättande koreografiskt verk för tio kvinnliga scenkonstnärer i olika åldrar, där rörelse och text förstärker varandra i växelverkan. 

Unga möter en samhällskontext som är väsenskild från vuxnas. Utsattheten i att vara ung och forma sin personlighet i samhällsbruset är att gå på en tunn tråd av social acceptans och status. Hur sätts ditt värde som människa och vilken betydelse har utseendet i värderingen? 

Hösten 2017 träffades tio flickor i åldern 14-18 varje vecka i två månaders tid för att läsa utvalda delar av boken ”Skönhetsmyten. Hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor”, av Naomi Wolf, publicerad 1990 och sedan reflektera fritt kring olika begrepp, möjligheter till individualitet och relation till den egna kroppen. 

Samtalen spelades in, transkriberades och bearbetades av dramatikern Helena Röhr till ett grovmanus vilket ligger till grund för föreställningen.  

“…Eller om man inte passar i onesize så blir man ju… Alltså, då passar man… Alltså, det blir en jättekonstig självbild, och man hör sig själv, okej, det här ska passa. Alltså, “one size fits all”, man bara “nej”, det gör det ju inte.” – Flicka, 14-18 år

 

ENGLISH

The Figure
Because no matter what one does, there is no way to flee from it.” – Girl; 14-18 years old, on the beauty ideals of modern society.

Maria Naidu’s The Figure is a powerful choreographed work which visualises the relationship of young people to the beauty ideals of modern society. The performance content is based on conversations with girls aged 14 – 18. The artistic work is solely based on their perspective and thoughts on this topic.

The Figure is a storytelling choreographic work for 10 female stage performers of different ages, where movement and text take turns in embodying the strength of the message conveyed.

Young people meet a social context that is markedly different from that of adults. Being young and forming one’s personality in the midst of society’s buzz is a form of vulnerability, treading a thin line of social acceptability and status.  How is your value as a person established and what role does appearance have in this evaluation?

During the Autumn of 2017 ten girls aged 14-18 met every week for two months to read selected sections of the book” The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women” by Naomi Wolf, published in 1990. Then the group reflected freely on the different definitions, possibilities for individualism and relation to one’s own body. The conversations were recorded, transcribed and re-worked by dramatist Helena Röhr to form a rough script that became the basis of the performance.

”…Or if you don’t fit into ‘one size’ you become… That is to say, then you fit… That is to say, you get a really odd self-image, and you hear yourself say, OK, this will fit. Like, ““one size fits all”, but “no”, it doesn’t actually.
 – Girl; 14-18 years old.

Bastionen
Norra Vallgatan 28

18.00 - 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 17.30

För/For: 12-18 och deras vuxna

Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: molly@bastionen.se

Tillgängligt