Categories
10.30 15.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

TEATER JALADA – Shape Up

teater jalada

Shape up

Kom titta på digitala föreställningen Shape Up som projiceras på Teater Jalada!

De tre karaktärerna A, E och N bor i Nydala, och där har de sin historia. De brottas på olika sätt med inre konflikter, utanförskap och brist på framtidstro, men styrkan i både sin egna och gemensamma identitet får dem att våga hoppas på en framtid där de tar plats – på sitt egna unika sätt. 

Följ med och möt dem i en videowalk runt om i Nydala. Kanske kommer du uppleva Nydala på ett nytt sätt, eller så kanske du känner igen dig. 

I föreställningen mixar vi svenska, arabiska, engelska, romani och kurdiska. Shape Up är till alla från 13 år och kan förstås av såväl enspråkiga som flerspråkig

 

ENGLISH

Shape Up

Come and watch the digital performance Shape Up, being projected by Teater Jalada!
Three characters A, E och N live in Nydala and Nydala is where their story takes place. The three struggle in different ways with their inner conflicts, with marginalisation and a lack of hope for the future. However the strength of both their own and their joint identity allows them to hope for a future where they will be able to come into their own– each in their own unique way.

Come along and meet the three of them,  in a video walk around Nydala. Perhaps you will re-discover Nydala in a new way, or perhaps you will recognise yourself.
The performance mixes Swedish, Arabic, English, Romani and Kurdish. Shape up is for audiences aged 13 and up and can be understood by monolingual as well as multilingual speakers.

Teater JaLaDa
Helenetorpsgatan 3b

10.30 – 11.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 30 min innan varje start/30 min before start of performance 

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 45

Språk/Language: Flerspråkig/Multilingual

Vägbeskrivning: 

Teater Jalada ligger på Helenetorpsgatan 3B in en gul stuga mit i Nydalaparken. Hit är det enkelt att ta sig med bil, buss eller cykel.

Hitta hit med bil

3 parkering finns i närheten:

– Eriksfältsgatan 71A

– Helenetorpsgatan 3

– Kollegiegatan 1-9

Hitta hit med buss

Buss 8 – hållplats Nydalatorget eller Malmö Nydala

Tillgängligt

Categories
15.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, SIMPLY OPERA – Minisångcafé, smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

maf, simply opera

Minisångcafé – smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

Simply Opera presenterar sånger ur vår föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”.

Kärlek har olika uttryck, vacker, oändlig. Upplevelserna varierar från person till person, och är allt från svävande på rosa moln, hitta den rätte, till uppgivenhet, håglöshet, desperation, vardaglighet.

I detta minisångcafé låter vi våra rollfigurer uttrycka sina upplevelser med sånger och texter där de beskriver de olika delar av kärlek, och visar olika scenarier. 

ENGLISH

Mini song café
 – excerpts from Simply Opera’s performance series and song cafés on the theme of” The School of Love”.

Simply Opera presents songs from our performance series and song cafés on the theme of ”The School of Love”.
Love can be expressed in different ways, beautiful, infinite. Experiences of love vary from person to person, everything from floating on rosy clouds and finding ‘the one’, to hopelessness, apathy, desperation, the mundane.
In this mini-song-café we allow our characters to express their experiences in song and text describing different aspects of love and playing out different scenarios.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

15.00 - 15.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.45

För/For: 15+  Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Categories
15.00 UNGDOM/VUXNA

SKÅNES DANSTEATER – Möt Viktoriia

SKÅNES DANSTEATER

Möt Viktoriia

Möt de ukrainska dansarna och koreograferna Viktoriia Khoroshylova och Viktoriia Sliptsova som sedan hösten 2022 haft residens hos Skånes Dansteater. Vi bjuder in till ett intimt samtal om arbetsprocesser och projekt som de arbetat med samt visar ett kort utdrag ur verket TWO WALLS.
Samtalet kommer att hållas på engelska och alla är välkomna att ställa frågor. Vi är i dansstudion på Skånes Dansteater.

Vi kommer att visa ett utdrag ur verket TWO WALLS:
Den 24 februari 2022 omkullkastades deras liv när Ryssland påbörjade sitt invasionskrig av Ukraina. De flydde till Malmö i juni 2022. Duetten ”Two Walls” speglar deras personliga upplevelser av kriget, människors sökande efter trygghet, samhörighet och normalitet i högst onormala situationer.

Det är ett förkroppsligande att vara mitt i krigets verklighet, långt bort från avvägda politiska diskussioner i TV-studior och regeringskorridorer. I denna verklighet, kriget till trots, försöker man fortsätta att arbeta, handla mat i affären, tvätta håret och samla sin familj – bakom två väggar (Two Walls) som borde skydda dig när bomberna faller.

Om Viktoriia Khoroshylova
Viktoriia Khoroshylova är ukrainsk dansare och koreograf och hade residens hos Skånes Dansteater under 2022 och är aktuell med flera olika projekt i vår. Viktoriia arbetar bland annat med frågeställningar om det moderna ukrainska samhället kopplat till ekologisk belastning, överkonsumtion och förstörelse av arkitektoniskt arv. För närvarande arbetar hon med teman kopplade till kriget mellan Ryssland och Ukraina så som frihet, ansvar och förverkligandet av en människas kreativa potential. Hon är särskilt intresserad av tvärdisciplinära projekt som kombinerar poesi och fysisk teater, måleri och rörelse, koreografi och improvisation i olika rum (platsspecifika föreställningar).

Om Viktoriia Sliptsova
Dansare och danslärare (modern dans och balett, Kharkiv Regional Palace of Children and Youth Creativity). Hennes senaste arbete inkluderar koreografi för flera musikaler, som “The Chronicles of Narnia” på Baza, den största konserthallen i Charkiv. Sedan 2010 har hon arbetat som lärare och balettmästare i den nationella dansgruppen “Happy Childhood” med mer än 300 deltagare.

Förra året grundade hon ett danskompani som startade flertalet produktion i samarbete med många dansare, kostymörer och kompositörer. På grund av kriget tvingades danskompaniet stänga ned helt och alla planer ställas in.

 

ENGLISH

Meet the Ukrainian dancers and choreographers Viktoriia Khoroshylova and Viktoriia Sliptsova who have been in residency at Skånes Dansteater since autumn 2022. We invite you to an intimate conversation about work processes and projects they worked on. We will also show a short excerpt from the work TWO WALLS.

The conversation will be held in English and everyone is welcome to ask questions. We are in the dance studio at Skånes Dansteater.

We will show an excerpt from the work TWO WALLS:
On February 24th their lives turned upside down when Russia launched a full-scale attack on Ukraine. They fled to Malmö in June 2022. The performance is a peak into a personal, human perception of war, into people’s search for safety, connection, and normality in highly abnormal circumstances.

It is a story of the reality in the middle of the war, away from rationalized political conversations in TV studios and governmental halls. The reality where you still try to do your work, shop some groceries, wash your hair, and gather your family – behind ’Two Walls’ that would keep you safe in the middle of bombings.

About Viktoriia Khoroshylova
Viktoriia Khoroshylova  is a Ukranian dancer and choreographer who took up an artistic residency at Skånes Dansteater during 2022 and is currently working on several different projects this spring.

 

Viktoriia works among other things with issues regarding modern Ukranian society, issues connected to ecological strain, overconsumption and the destruction of architectural heritage. She is currently working with themes linked to the invasion of Ukraine by Russia, on issues such as freedom, responsibility and the realisation of a person’s creative potential. She is particularly interested in cross-disciplinary projects that combine poetry and physical theatre, painting and movement, choreography and improvisation in different spaces (site-specific performance).

About Viktoriia Sliptsova
Dancer and dance pedagogue in modern dance, Kharkiv Regional Palace of Children and Youth Creativity. Viktoriia’s latest work includes choreography for several musicals such as ‘The Chronicles of Narnia’ at Baza, the largest concert hall in Charkiv. Since 2010 she has been working as a pedagogue and ballet master in the national dance group “Happy Childhood” involving more than 300 participants.

2021 she founded a dance company beginning several productions in collaboration with several dancers, costume designers and composers. Due to the war the company was forced to close completely and cancel all plans.

Skånes Dansteater
Östra Varvsgatan 13 A

15.00-16.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.00

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 30
Språk/Language: Engelska/English

Kontakt/Contact: info@skanesdansteater.se

Tillgängligt